צ'ק בטחון / שיק בטחון / צק ביטחון

צ'ק בטחון (או שיק ביטחון – תלוי איך אתם מאייתים את המילים) הוא צ'ק הניתן לבעל הנכס על ידי הדייר בנוסף לתשלומים השוטפים.

מטרת הצ'ק היא לשמש בטוחה כנגד נזקים העלולים להיג%